Personnel

Profesör Doktor BORA SÜSLÜ
Profesör Doktor
Bora Süslü
@ E-mail
sbora@mu.edu.tr
Phone
0252 211 1413

Staff of

Place of Duty

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Teorisi Abd

Regular Staff

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Teorisi Abd

Education

Bachelor's Degree

Muğla üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü 1997

Master's Degree

Muğla üniversitesi Sosoyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilimdalı 2000

Doctorate

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilimdalı 2005

Academic Publishing

(A-1) Articles published in journals indexed by SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) The view of Sargent Wallace on monetary policy: thight monetary policiy does not stop inflation : an evaluation of CBRT’s monetary policy for 1987-2002”, Journal of Policy Modeling. 26, ss.191-208 - 2004

(A-3)

1-) Kamber Sibel Can, Süslü Bora, 2020. Aynı İktisat, Farklı Rasyonellik: İktisadi Okullar İçin Bir Karşılaştırma. Efil Journal
2-) Kamber Sibel Can, Süslü Bora, 2020. İktisadi Bilgi Sınırlı Rasyonelliği İyileştirmekte Avantaj Yaratır Mı?. İzmir İktisat Dergisi
3-) Coşkun Bayram, Süslü Bora, Pank Çiğdem, 2019. TÜRKİYE İÇİN İYİ YÖNETİŞİM VE TOPLUMSAL REFAH İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
4-) Süslü Bora, Elmirzeyev Yaşar, 2019. Azerbaycan Ekonomisinin Toplumsal Refahındaki Gelişimine Yeni Kurumcu Bir Bakış. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
5-) Baydur Cem Mehmet, Süslü Bora, 2019. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2000’Lİ YILLAR SONRASINDA PARA POLİTİKASI VE GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
6-) Süslü Bora, Baydur Cem Mehmet, 2018. Dönemler Arası Fayda Maksimizasyonu Çerçevesinde Tüketim Faiz İlişkisi: Ramsey-Kopmans-Keynes Modeli. Researcher: Social Science Studies
7-) Yılmaz Engin, Süslü Bora, 2016. Turkish Non-Core Bank Liabilities. South-Eastern Europe Journal of Economics
8-) Yılmaz, E., Süslü, B., 2016. Turkish Non-Core Bank Liabilities. South-Eastern Europe Journal of Economics
9-) Süslü Bora, Yılmaz Engin, 2015. The Relation between Money Interest and Consumption in Developing Countries The Case of Turkey. Journal of Economics and Development Studies
10-) Yılmaz Engin, Süslü Bora, 2015. The Calculation of Weighted Price Elasticity of Tax Turkey 1998 2013. Çankırı Karatekin University Journal of The Faculty of Economics and Administrative Sciences
11-) Süslü Bora, Balmumcu Özgür, 2015. TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN TASARRUF AÇIĞI VE PARA POLİTİKAS. Uluslararası Yönetim,İktisat ve İşletme Dergisi
12-) Baydur Cem Mehmet, Süslü Bora, 2015. Türkiye de Nairu Etkileyen Kısa ve Uzun Vadeli Etkiler. Business And Economics Research Journal
13-) Bozkurt Kurtuluş, Bahar Ozan, Süslü Bora, 2015. Destinasyonların Turizm gelirlerindeki Farklılıkları Etkileyen Faktörler Kavramsal Bir Yaklaşım. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
14-) Süslü Bora, 2012. Türkiye de Enflasyon Hedeflemesi Altında Sosyal Refahtaki Değişim. Doğuş Üniversitesi Dergisi
15-) Süslü Bora, Dişbudak Cem, 2012. TCMB’nin Para Politikası Duruşunun Alternatif Açıklaması:Parasal Durum Endeksi (MCI). Yönetim ve Ekonomi

(A-3-Eski) Articles published in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) “Türkiye Ekonomis için Büyüme Beklentisi Kendi kendini Besleyen Bir Süreç mi?: Neo-Wicksellyen Bir Bakış Açısı”, Tisk Ekonomi Dergisi, No.16. - 2013
2-) “The Determination of the Long-Term Real Exchange Rate by Fractional Integration Analysis for Turkish Economy”, Journal of Money, Investment and Banking, Issue 2 - 2012
3-) TCMB’nin Döviz Kuru Müdahalesinin nedenleri ve Sonuçları” Gaziantep üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1) - 2012
4-) “Effect of the Central Bank of Turkey’s Exchange Rate Intervention on Expectation”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 42. - 2011
5-) “Environmental Problems and Free-Riding: Case of Bodrum Region”, IUP Journal of Governance and Public Policy, Vol.5, No.3 - 2010
6-) “Analyzing Income Distrubution in Turkey”, European Journal of Social Science, Vol 18, Iss. 2 - 2010
7-) Türkiye açısından Likidite Tuzağının Tanımlanması ve Çözümlenmesi”, TİSK Akademi Dergisi, Cilt 5, Sayı.9 - 2010
8-) “Avrupa Merkez Bankası ile TCMB’nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt 14, Sayı.1. - 2007
9-) Finansal Gelişme ve Rekabet Gücü: Ege Bölgesi İçin Bir Karşılaştırmalı Analiz”, İktisat İşletme ve Finans, Sayı.238, ss.73-87. - 2006
10-) “Putting High and Mighty in an Economy Where Shocks are Frequently of No Use”,Yapı Kredi Economic Review, Vol. 17, No.2. - 2006
11-) Monetary Policy Analysis for Turkey in a Game Theoretical Perspective”, in ISE Review, vol.8,No.29. - 2005
12-) Enflasyon Açısından Kurların Önemi”, İktisat- İşletme Finans Dergisi, Yıl. 19, Sayı.220 - 2004
13-) Belirsizliğin Para Politikası Üzerindeki Etkisi: 2003 Yılının İlk Yarısının Değerlendirilmesi” , İktisat İşletme ve Finans, Sayı.217 ,ss.95-110. - 2004
14-) “Anchors in Implementation of Monetary Policies In Tukey In 1990’s”, ISE Review, vol.6,no.21, January-March , ss.37-87. - 2002

(A-4)

1-) Balmumcu Özgür, Süslü Bora, 2017. Para Politikası Açısından Türkiye’xxde 2001 ve 2008 Kriz Deneyimleri. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar

(A-5) Articles published in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) Baydur, C.M., Süslü, B., 2015. “Türkiye’de Nairu Etkileyen Kısa ve Uzun Vadeli Etkiler”, Business And Economics Research Journal, Cilt:6, Sayı:1. Business And Economics Research Journa
2-) Yılmaz, E., Süslü, B., 2015. The Calculation of Weighted Price Elasticity of Tax: Turkey (1998-2013). Çankırı Karatekin University Journal of The Faculty of Economics and Administrative Sciences
3-) Süslü, B., Balmumcu, Ö., 2015. "TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN TASARRUF AÇIĞI VE PARA POLİTİKASI", . Uluslararası Yönetim,İktisat ve İşletme Dergisi
4-) Süslü, B., Yılmaz, E., 2015. The Relation between Money, Interest and Consumption in Developing Countries: The Case of Turkey, . Journal of Economics and Development Studies September
5-) Süslü, B., 2012. Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Altında Sosyal Refahtaki Değişim”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (1). . Doğuş Üniversitesi Dergisi
6-) Süslü, B., Dişbudak, C., 2012. Tcmb’nin Para Politikası Duruşunun Alternatif Açıklaması: Parasal Durum Endeksi (MCI). Yönetim ve Ekonomi
7-) Baydur, C.M., Süslü, B., 2011. “Likidite Tuzağı Altında Para ve Maliye Politikası: AB ve Türkiye Deneyimi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Sayı.16 . Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
8-) Süslü, B., Bekmez, S., 2010. Türkiye’de Zaman Tutarsızlığının ARDL Yöntemi ile İncelenmesi”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, Cilt:4, Sayı:2.. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar
9-) Dişbudak, C., Süslü, B., 2009. “Kalkınma Ve Bireysel Gelir Dağılımı: Kuznets Hipotezi Türkiye İçin Geçerli Mi?”, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Kasım Sayısı . Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

(A-5-Eski) Articles published in Refereed National Journals

1-) “Süründürülebilir Ulaştırma Politikalarında Pareto Optimalitesi”, Ekonomik Yorumlar, Yıl:44, Sayı:58. - 2008
2-) The Independence of Central Bank: The Turkish Experience”, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Vol.22, Sayı.1 - 2008
3-) Petrol Fiyatlarındaki Değişimin Hotelling Fiyatlama Modeli Yardımı ile İncelenmesi” Ekonomik Yorumlar, cilt:45, sayı:526. - 2008
4-) Teknolojik Yeniliklerin Araçları: Türkiye Üzerine Bir İnceleme”, D.E.Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:4, - 2007
5-) Türkiye’de Kişisel Gelir Dağılımını Belirleyen Makroekonomik Faktörler”, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Sayı. 65. Cilt.18. - 2007
6-) Rogoff’un Modeline Dayanarak Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Türkiye Deneyimi” Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı.14. - 2007
7-) “Para Politikasının Algılanması: Muğla ili örneği”, Ekonomik Yorumlar, Yıl. 42, Sayı.498. - 2005
8-) Avrupa Para Birliği ve Türkiye’deki Olası Etkileri”, Muğla Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı. 10 - 2003
9-) Para İkamesi ve Türkiye’deki Gelişimi”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No.27. - 2002
10-) Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt.54, Temmuz-Eylül - 1999

(A-7)

1-) Bozkurt, K., Bahar, O., Süslü, B., 2015. Destinasyonların Turizm gelirlerindeki Farklılıkları Etkileyen Faktörler:Kavramsal Bir Yaklaşım. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
2-) Baldemir, E., Süslü, B., 2008. “Firmaların Kısa Vadeli Borçlanmaların Hisse Senedi Fiyatlarının Değişime Etkisi: Modigliani-Miller Teoremi”. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi,
3-) Eren, A., Süslü, B., 2001. ”Finansal Kriz Teorileri Işığında Türkiye’de Yaşanan Krizlerin Genel Bir Değerlendirilmesi”, Yeni Türkiye Dergisi, Cilt.41, Sayı. 1.. YeniTürkiye Dergisi

(A-9) Technical Notes, Letters to the Editor, Discussions and Abstracts published in Refereed National Journals

1-) Süslü, B., 2016. Dışa Açık Küçük Bir Ekonomide Toplam Talep ve Faiz İlişkisi. İktisat ve Toplum
2-) “Faiz Paradoksu: Tasarruf! Neden mi, Sonuç mu?” İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı.42. - 2014
3-) “Paranın Değeri ve Denge Faizi”, İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı.45 - 2014

(B-1) Papers verbally presented or published in scientific and art meetings like international conferences, symposiums, panels, and workshops

1-) Süslü, B., Yılmaz, E., 2015. "THE RELATION BETWEEN MONEY, INTEREST AND CONSUNIPTION IN DEVELOPING COUNTRIES: THE CASE OF TURKEY",. 12th International Conference Developments in Economic Theory and Policy
2-) “ The Role of Labor Market Rigidities in the Economic Growth: the Case of Turkish Economy”, ICOPEC 2011 International Conference of Political Economy - 2011
3-) “The Situation of Pareto Optimal in Bodrum Region in Sustainable Transportation Policies” International Conference of Sustainable Development of Region,Czech Tecnical University, Prague - 2007

(B-2)

1-) Süslü Bora, Yılmaz Engin, 2018. Why do prices change more frequently in Turkey? Alternative Approach. 4th International Conference on Applied Theory, Macro and Empirical Finance

(B-4) Papers verbally presented or published in scientific and art meetings like national conferences, symposiums, panels, and workshops

1-) Bahar, O., Bozkurt, K., Süslü, B., Baydur, C.M., 2015. “Destinasyonların Turizm Gelirlerindeki Farklılıkları Etkileyen Faktörler: Kavramsal Bir Yaklaşım”. 2nd International Congress of Tourism&Management Researches ICTMR 2015 KUSADASI

(B-5)

1-) “Türkiye Ekonomisi İçin Reel Kurun Denge Değerinden Sapmasının Nedenleri”, Sosyal Bilimler Araştırma Konferansı. - 2013
2-) Merkez Bankasının Kura Müdahalesinin Kur Beklentisi Üzerindeki Etkisi”, ICEF-2011, İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı - 2011
3-) TCMB’nin Para Politikası: Taylor Kuralı mı Parasal Durum Endeksi mi?” , Ekonomik Yaklaşım Kongreler Dizisi VII, Ankara: Gazi Üniversitesi. - 2011
4-) Çevre Sorunları ve Bedavacılık Problemi: Bodrum Yarımadası Ölçeğinde Konunun İncelenmesi”, 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. - 2007
5-) IMKB’de Kayıtlı Satışların Bir Yıl Öncesine Göre Artış Gösteren Şirketlerin Borç Kullanmalarıyla Geleceğe Ait Karlarındaki Artışlar Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Tahmini”, 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi İnönü Üniversitesi. - 2007

(C-2) Books published by publishing houses nationally renowned in the relevant field

1-) Bodrum Yarımadasına Yönelik Pareto Optimalitesi ve Sürdürülebilirlilik Açısından İncelenmesi, Muğla: Muğla Üniversitesi Yayınları - 2008

(C-3) Book Chapters published by publishing houses internationally renowned in the relevant field

1-) Yılmaz Engin, Süslü Bora, 2018. ACADEMIC RESEARCH IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-I/DETERMINANTS OF THE PRICE FREQUENCY IN TURKEY. Yayın Evi: Gece Kitaplığı Editör Adı: BABACAN Hasan, SOLDATOVIC Tanja , DELOBEGOVIC DZANIC Nihada

(C-4) Book Chapters published by publishing houses nationally renowned in the relevant field

1-) Süslü Bora, 2017. Makro İktisada Giriş/Enflasyon ve Fiyat İstikrarı. Yayın Evi: Süre yayınevi Editör Adı: Bahar Ozan, Avcı Mehmet
2-) “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Kimya Sektörünün rekabet Açısından İncelenmesi”, Ed: Selahattin Bekmez, Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. - 2008
3-) Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler Sempozyumu Kitabı, Muğla Üniversitesi Yayınları - 2005
4-) “İşgücü Piyasasında Denge Ve Dengesizlik”, Ed: Ömer Faruk Çolak: İktisada Giriş, Gazi Kitapevi. - 2005
5-) Süslü Bora, 2005. İktisada Giriş/İşgücü Piyasasında Denge Ve Dengesizlik. Yayın Evi: Gazi Yayınevi Editör Adı: Ömer Fauk Çolak
6-) Avrupa Biriliğinde Türkiye Süreci” , Ed. Turgay Uzun, Serap Kapız, Ekonomik Bütünleşme Olarak Parasal Birlik: AB ve Türkiye , Seçkin Yayınevi, Ankara. - 2004
7-) Türkiye’deki Para Politikası Uygulamalarına Oyun Teorisi Açısından Bir Bakış” Türkiye İktisat Kongresi Kitabında Bölüm, Başbakanlık DPT Müsteşarlığı, Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Basımı, Sayfa: 81-105, 2004. - 2004

(Ç-2) Translations of articles, book chapters and case studies in the relevant field

1-) Para Politikası Stratejisi, F. Mishkin (Ed). Ömer Faruk Çolak, 17. Ve 18. Bölüm Çevirisi, Efil Yayınları - 2014

(D-10) Referee in journals indexed by SCI or SCI-Expanded, SSCI and AHCI

1-) Sosyoekonomi Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-10-Eski) Referee in other refereed science, art and vocational journals

1-) EYAD- Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) Referee in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI-Expanded, SSCI and AHCI

1-) Journal ofAccounting, Auditing and Taxation. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) EKONOMİK VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) İşletye ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
4-) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİSOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Migration Letters. 2016. Hakemlik Sayısı:
6-) Doğuş Üniversitesi Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1)

1-) ”Finansal Kriz Teorileri Işığında Türkiye’de Yaşanan Krizlerin Genel Bir Değerlendirilmesi”, Yeni Türkiye Dergisi, Cilt.41, Sayı. 1. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-2)

1-) “Likidite Tuzağı Altında Para ve Maliye Politikası: AB ve Türkiye Deneyimi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Sayı.16 - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
2-) Tcmb’nin Para Politikası Duruşunun Alternatif Açıklaması: Parasal Durum Endeksi (MCI) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
3-) Türkiye’de Zaman Tutarsızlığının ARDL Yöntemi ile İncelenmesi”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, Cilt:4, Sayı:2. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-3)

1-) “Kalkınma Ve Bireysel Gelir Dağılımı: Kuznets Hipotezi Türkiye İçin Geçerli Mi?”, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Kasım Sayısı - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-4)

1-) “Kalkınma Ve Bireysel Gelir Dağılımı: Kuznets Hipotezi Türkiye İçin Geçerli Mi?”, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Kasım Sayısı - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Administered PhD/B.S./B.A. Dissertations.

1-) Tez Adı: İKTİSADİ RASYONALİTENİN DAVRANIŞSAL İKTİSAT ÇERÇEVESİNDE SORGULANMASI: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİNDEKİ ÖĞRENCİLER ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Konu: Davranışsal İktisat. SİBEL CAN-KAMBER. 2019
2-) Tez Adı: Finansal piyasalarda asimetrik bilgi ve rasyonel sözleşme. Konu: GetiriEğrileri. NERGİS-ÜNLÜ. 2017
3-) Tez Adı: Bağımsızlık döneminden önce ve sonra Azerbaycan ekonomisinde toplumsal refahtaki dönüşüm. Konu: Refah İktisadı. YAŞAR-ELİMİRZEYEV. 2015
4-) Tez Adı: Türkiye için tanzi ve otomatik stabilizatör etkisinin elastikiyetler çerçevesinde gelir, kurumlar ve katma değer vergileri açısından incelenmesi. Konu: Vergiler ve Konjonktürel Dalgalanmalar. ENGİN-YILMAZ. 2014
5-) Türkiye İçin Tanzi ve otomatik Stabilizatör Etkisinin Elastikiyetler Çerçevesinde Gelir, Kurumlar ve katma Değer Vergileri Açısından İncelenmesi, 2014 - 2014
6-) Tez Adı: Kriz koşullarında para politikası uygulamalarının Türkiye'de 2001 ve 2008 deneyimleri açısından karşılaştırmalı analizi. Konu: 2000 yılı sonrası Para Politikası. ÖZGÜR-BALMUMCU. 2013
7-) “Kriz Koşullarında Para Politikası Uygulamalarının Türkiye’de 2001 ve 2008 Deneyimleri Açısından Karşılaştırmalı Analizi“, 2013. - 2013
8-) Tez Adı: Para politikasının yürütülmesinde sinyal kalitesi ve iletişim. Konu: Para Politikasında Sinyaller. SERAP-KAPIZ. 2010

(F-2) Administered graduate dissertations

1-) Para Politikasının Yürütülmesinde Sinyal Kalitesi Ve İletişim - 2010

Courses

İKT 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

İKT 5516 2019-2020 Bahar

Dışa Açık Eko. ve Döviz Kuru Piy.

İKT 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

İKT3002 2019-2020 Bahar

Para Politikası

UTF3002 2019-2020 Bahar

Para-Banka ve Finansal Piyasalar

İKT3001 2019-2020 Güz

Para Teorisi

İKT4509 2019-2020 Güz

Uluslararası Para ve Finans

İKT 5516 2018-2019 Bahar

Dışa Açık Eko. ve Döviz Kuru Piy.

İKT3002 2018-2019 Bahar

Para Politikası

İKT4508 2018-2019 Bahar

Refah İktisadı

EKO 7515 2018-2019 Güz

Para ve Banka

İKT 6524 2018-2019 Güz

Para Politikası ve Uygulamaları

İKT3001 2018-2019 Güz

Para Teorisi

İKT4509 2018-2019 Güz

Uluslararası Para ve Finans