Personnel

Araştırma Görevlisi SEDAT ALTINTAŞ
Araştırma Görevlisi
Sedat Altıntaş
@ E-mail
sedataltintas@mu.edu.tr
Phone

Staff of

Place of Duty

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Bilimleri Bölümü

Regular Staff

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Education

Bachelor's Degree

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 10.06.2010

Master's Degree

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM 15.06.2015

Doctorate

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Devam Ediyor

Academic Publishing

(A-1) Articles published in journals indexed by SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) Görgen İzzet, Altıntaş Sedat, 2015. Analyzing pre service teachers skill level on summarizing informative texts. Procedia - Social and Behavioral Sciences

(A-3)

1-) Altıntaş Sedat, Görgen İzzet, 2018. The Effects of Pre-service Teachers’ Cognitive Styles on Learning Approaches. International Journal of Evaluation and Research in Education
2-) Altıntaş Sedat, Görgen İzzet, 2017. Teachers Candidates’ Reviews On Teacher Candidate Training System. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
3-) Yorulmaz Alper, Altıntaş Sedat, Sidekli Sabri, 2017. Investigation of the Effects of Mathematical Thinking States of Form Teachers on Their Mathematics Teaching Anxieties. European Journal of Educational Research

(A-5) Articles published in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) Göçen Kabaran Güler, Karalar Halit, Aslan Altan Bilge, Altıntaş Sedat, 2019. Sınıf Öğretmeni ve Sınıf Öğretmeni Adayları Dijital Öykü Atölyesinde. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi
2-) Akhan Osman, Dolmacı Ahmet, Altıntaş Sedat, 2019. Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Belirlenmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
3-) Akhan Osman, Dolmacı Ahmet, Altıntaş Sedat, 2019. Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğrenmeye Yönelik Tutumları. The Journal of Academic Social Science Studies
4-) Altıntaş Sedat, Göçen Kabaran Güler, Kabaran Hasret, 2018. Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi. Journal of Turkish Studies
5-) Altıntaş Sedat, Sidekli Sabri, 2017. Çarpma İşlemi Öğretiminde Napier Çubukları Kullanımı: Birleştirilmiş Sınıflar. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
6-) Kabaran, H., Göçen Kabaran, G., Altıntaş, S., 2016. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM YAZILIMI KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
7-) Göçen Kabaran, G., Altıntaş, S., Kabaran, H., Sidekli, S., 2016. ANALİTİK VE HOLİSTİK DÜŞÜNEN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KULLANDIKLARI OKUDUĞUNU ANLAMA STRATEJİLERİ. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
8-) Altıntaş, S., Kabaran, H., Göçen Kabaran, G., 2016. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejileri Üzerine Bir Durum Araştırması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
9-) Özaydınlık, K., Kabaran, H., Altıntaş, S., Göçen Kabaran, G., 2016. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlılık Düzeyleri Ve Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği). Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
10-) Kabaran Hasret, Altıntaş Sedat, Göçen Kabaran Güler, 2016. Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançları ile akademik öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
11-) Altıntaş, S., Görgen, İ., 2015. Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında Yüksek Lisans Programlarının İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği). International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
12-) Altıntaş, S., Görgen, İ., 2014. Türkiye ile Güney Kore'nin Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy
13-) Altıntaş, S., Görgen, İ., 2014. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Etkinliklerine İlişkin Özdeğerlendirmeleri (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği). International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
14-) Özaydınlık, K., Kabaran, H., Göçen, G., Altıntaş, S., 2014. Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarında Bulunan Öğretmenlik Niteliklerine İlişkin Algıları (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği). International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

(B-2)

1-) Altıntaş Sedat, Çetin Altıntaş Esra, 2019. Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
2-) Çetin Altıntaş Esra, Altıntaş Sedat, 2019. İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAK VE YAZMAK KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ
3-) Altıntaş Sedat, Karadağ Orçin, 2019. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
4-) Altıntaş Sedat, Karadağ Orçin, 2019. ÖĞRETMEN ADAYLARININ İŞ UMUDU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
5-) Gökdemir Abdullah, Altıntaş Sedat, Çetin Altıntaş Esra, 2019. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ
6-) Yorulmaz Alper, Altıntaş Sedat, Sidekli Sabri, 2018. Öğretmen Adaylarının Matematiğin Doğası Hakkında İnançları ile Matematik Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
7-) Göçen Kabaran Güler, Altıntaş Sedat, Kabaran Hasret, 2018. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Solo Taksonomisine Göre İncelenmesi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
8-) Altıntaş Sedat, Yorulmaz Alper, 2018. Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
9-) Çetin Altıntaş Esra, Altıntaş Sedat, 2018. Dijital Oyunlarla Öğretimin Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
10-) Yorulmaz Alper, Altıntaş Sedat, Sidekli Sabri, 2017. Holistik Ve Analitik Düşünen Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Muhakeme Becerileri. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
11-) Uşun Salih, Altıntaş Sedat, 2017. EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE AKADEMİK BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği). Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
12-) Altıntaş Sedat, 2017. Milli Eğitim Şuralarında Eğitim Programları Kararları Ve Yansımalar. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
13-) Altıntaş Sedat, Görgen İzzet, 2017. Türkiye’de Temel Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirmeye İlişkin Metaforik Algılar. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
14-) Altıntaş, S., Yorulmaz, A., 2016. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GELİŞİM DÜZEYLERİ İLE KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
15-) Altıntaş, S., Karadağ, O., 2016. İNGİLİZCE VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARI. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
16-) Altıntaş, S., Görgen, İ., 2016. Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Etkililiği Üzerine Sınıf Öğretmenleri ve Öğretim Elemanları Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
17-) Altıntaş, S., Görgen, İ., 2016. Öğretmen Adaylarının Bilişsel Stillerinin Öğrenme Yaklaşımlarına Etkisi. 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
18-) Uşun, S., Göçen Kabaran, G., Altıntaş, S., 2016. Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitim Algıları (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği) . 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
19-) Altıntaş, S., Sidekli, S., 2016. Çarpma işlemi öğretiminde napier çubukları kullanımının birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
20-) Altıntaş, S., Görgen, İ., 2016. Aday öğretmen yetiştirme sistemi üzerine aday öğretmenlerin değerlendirmeleri. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
21-) Altıntaş, S., Görgen, İ., 2015. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÖZELLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. 7. Uluslararası eğitim Araştırmaları Kongresi
22-) Kabaran, H., Altıntaş, S., Göçen, G., 2015. ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTSEL İNTERNET KULLANIM ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI İLE AKADEMİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
23-) Altıntaş, S., Göçen, G., Kabaran, H., 2015. Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi. 2. Avrasya Eğitim Araştırmaları
24-) Altıntaş, S., Görgen, İ., 2014. EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME ALANLARINDA YÜKSEKLİSANS PROGRAMLARININ İNCELENMESİ. 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları
25-) Görgen, İ., Altıntaş, S., 2014. Öğretmen Adaylarının Bilgilendirici Metinleri Özetleme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. International Conference on New Horizons in Education

(B-5)

1-) Yorulmaz, A., Altıntaş, S., 2016. Sınıf Öğretmenlerinin matematiksel düşünme düzeylerinin matematik öğretimine ilişkin kaygıları üzerindeki etkisi. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
2-) Göçen, G., Altıntaş, S., Kabaran, H., Sidekli, S., 2015. ANALİTİK VE HOLİSTİK DÜŞÜNEN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KULLANDIKLARI OKUDUĞUNU ANLAMA STRATEJİLERİ. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
3-) Kabaran, H., Göçen, G., Altıntaş, S., 2015. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Yazılımı Kullanımına İlişkin Görüşleri. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
4-) Altıntaş, S., Kabaran, H., Göçen, G., 2015. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejileri Üzerine Bir Durum Araştırması. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
5-) Özaydınlık, K., Kabaran, H., Göçen, G., Altıntaş, S., 2014. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM ELEMANLARINDA BULUNAN ÖĞRETMENLİK NİTELİKLERİNE İLİŞKİN ALGILARI. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
6-) Özaydınlık, K., Kabaran, H., Altıntaş, S., Göçen, G., 2014. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YABANCILAŞMA DÜZEYLERİ İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK DUYARLILIK DÜZEYLERİ VE YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
7-) Altıntaş, S., Görgen, İ., 2014. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Etkinliklerine İlişkin Özdeğerlendirmeleri(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği). 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
8-) Altıntaş, S., Görgen, İ., 2013. TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE’NİN İLKOKUL VE ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Uluslararası Katılımlı

(C-1) Books published by publishing houses internationally renowned in the relevant field

1-) Şeker Hasan, Aslan Altan Bilge, Göçen Kabaran Güler, Altıntaş Sedat, 2020. Eğitim ve Program Üzerine Düşünceler Yönelimler/. Yayın Evi: Pegem Akademi Yayıncılık Editör Adı: -

(C-3) Book Chapters published by publishing houses internationally renowned in the relevant field

1-) Sidekli Sabri, Altıntaş Sedat, 2019. Özel Öğretim Yöntemleri Cilt-1/Ölçme ve Değerlendirme. Yayın Evi: PEGEM AKADEMİ Editör Adı: Doç. Dr. Abdulkadir UZUNÖZ - Doç. Dr. Vedat AKTEPE
2-) Sidekli Sabri, Altıntaş Sedat, 2018. Özel Öğretim Yöntemleri/Ölçme ve Değerlendirme. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Uzunöz Abdulkadir, Aktepe Vedat
3-) Altıntaş Sedat, Yorulmaz Alper, 2018. Hayat Bilgisi Öğretimi/Hayat Bilgisi Dersinde Kavram Öğretimi. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: Sabri Sidekli

(E-1)

1-) Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında Yüksek Lisans Programlarının İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-2)

1-) Türkiye ile Güney Kore'nin Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Etkinliklerine İlişkin Özdeğerlendirmeleri (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
3-) Teachers Candidates’ Reviews On Teacher Candidate Training System - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Analyzing pre service teachers skill level on summarizing informative texts - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Investigation of the Effects of Mathematical Thinking States of Form Teachers on Their Mathematics Teaching Anxieties - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM YAZILIMI KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlılık Düzeyleri Ve Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançları ile akademik öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarında Bulunan Öğretmenlik Niteliklerine İlişkin Algıları (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
10-) Türkiye ile Güney Kore'nin Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
11-) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Etkinliklerine İlişkin Özdeğerlendirmeleri (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
12-) Türkiye ile Güney Kore'nin Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 6
13-) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Etkinliklerine İlişkin Özdeğerlendirmeleri (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 6
14-) Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarında Bulunan Öğretmenlik Niteliklerine İlişkin Algıları (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 6
15-) Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında Yüksek Lisans Programlarının İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
16-) EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÖZELLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
17-) Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarında Bulunan Öğretmenlik Niteliklerine İlişkin Algıları (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
18-) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Etkinliklerine İlişkin Özdeğerlendirmeleri (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 6
19-) Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarında Bulunan Öğretmenlik Niteliklerine İlişkin Algıları (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği) - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-4)

1-) Türkiye ile Güney Kore'nin Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Etkinliklerine İlişkin Özdeğerlendirmeleri (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
3-) Teachers Candidates’ Reviews On Teacher Candidate Training System - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3

(E-5)

1-) Teachers Candidates’ Reviews On Teacher Candidate Training System - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(G-4)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Muğla Bilim Şenliği. 2019-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Muğla Bilim Şenliği. 2018-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Dijital Öyküleme Yöntemi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Dijital Öykü Atölyesi. 2016-2016

(G-8)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞSEL STİLLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARINA ETKİSİ. 2015-2016

(I-5)

1-) 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi. Türkiye. . 2019
2-) 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Türkiye. . 2017
3-) 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Türkiye. . 2016
4-) 24. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi. NİSAN. TÜRKİYE. 2014

(I-8)

1-) Bir Aktif Öğretim Yöntemi: Dijital Öyküleme. Kardeş Okul Projesi- Cumhuriyet Ortaokulu. Türkiye. . 2015

Courses

PFD4006 2019-2020 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4006 2019-2020 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4006 2018-2019 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI